#01

خبر

انسان تاریخی و تاریخ متعالی

حکمت الله ملاصالحی

میان تاریخ مندی و حضور تاریخ مند انسان در جهان و تجربه ی او از امر متعال و تسامحاً تاریخ متعالی، نسبت عمیق و بنیادینی وجود دارد. امر متعالی و مقدس و ذات امر الوهی و الوهیت در ذات خود، تاریخی نیست؛ لیکن تاریخی بر ما آشکار می شود. تاریخی در تاریخ افق می گشاید. تأثیر این گشودگی وآشکارگی و تجلی بر تقدیر و حضور تاریخی و نحوه ی بودن و شدن تاریخ مند انسان در جهان و معرفت و منظر و فهم او از هستی، ازجهان و واقعیت های آن از انسان بودن خویش و معنای حضورش در جهان، به غایت ژرف و تعیین کننده و سرنوشت ساز بوده؛ چنانکه انکار آن نیز سرنوشت ساز وتعیین کننده بوده است. قطع رشته های اتصال باطنی وحلقه های پیوند روحانی و حیات معنوی انسان با مراتب متعالی تر وجود و تجربه ی متناقض او از امر مقدس به دلیل کژروی ها وکژفهمی هایی که به نام دین در تاریخ اتفاق افتاده و خون های به ناحقی که به نام الوهیت بر زمین ریخته شده بود، سر از انکار و رفتارهای کفرآمیز وقهرآمیز دیگری برکشید که اینک تمامیت تاریخ و حیات و حضور انسان را به مخاطره افکنده و در معرض تهدید قرار داده است. شنیدن زنگ های سنگین خطر و دیدن مخاطرات پیش رو یکبار دیگر ما را به بازخوانی و نقد وتحلیل بیطرفانه ی تقدیر تاریخی و حضور تاریخمند خویش در جهان فرامی خواند.

  • مولف حکمت الله ملاصالحی (نویسنده)
  • ناشر موسسه فرهنگی هنری پگاه روزگار نو
  • سال انتشار 1396
  • تعداد صفحات 174 صفحه
  • شابک 9786009729821
about

خبر