کتاب

دالان باریک

دولت‌ها، جوامع و سرنوشت آزادی
جدیدترین اثر دارون عجم‌اوغلو و جیمز رابینسون
کتاب برگزیده فایننشنال تایمز در سال 2019

پایان تاریخ و دموکراسی لیبرال؟ یا آنارشی و دولت‌ستیزی؟ یا دیکتاتوری دیجیتال؟ سرنوشت بشر کدام یک از این سه بدیل است؟ دستیابی به دموکراسی و آزادی حکایت از این دارد که: عشق آسان نمود اول، ولی افتاد مشکل‌ها؛ گویی شیطان در جزئیات است. تعامل دولت و جامعه، تکلیف وضعیت آزادی انسان و حفظ و تداوم آن را روشن می‌سازد. اگر دولت بیش از اندازه قوی و جامعه خیلی ضعیف باشد، مسیر استبداد طی می‌شود؛ چه‌بسا در قالب جباریت دیجیتال! اگر جامعه دولت‌ستیز و اقتدارگریز باشد، دولت غایب می‌شود و هرج‌ومرج و آشوب و ناامنی فراگیر. اما اگر دولتِ قوی، در بند یک جامعۀ قوی و در مقابل آن پاسخگو باشد، سرنوشت بشر این خواهد بود: آزادی و حرمت به آزادی. اما چطور یک دولت دربند ساخته می‌شود؟ کتاب حاضر پاسخی است برای این پرسش مهم.

about

کتاب